Скадовська міська громада
Херсонська область, Скадовський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Регламент ради

                                                                                                                 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ІІ позачергової сесії Скадовської міської ради VIII скликання від 08.12.2020 № 7

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Скадовської міської ради Скадовського району Херсонської області восьмого скликання

 

1. Загальні положення

 

1.1. Скадовська міська рада Скадовського району Херсонської області сьомого скликання (далі - міська рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє Скадовська міську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською Хартією місцевого самоврядування, Статутом територіальної громади міста Скадовська, та іншими законодавчими актами.

Міська рада є юридичною особою публічного права і наділяється законами власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Міська рада здійснює від імені та в інтересах Скадовської міської територіальної громади права суб’єкта комунальної власності.

Міська рада має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України, символіку, може бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, зокрема, звертатися до суду, якщо це необхідно для реалізації його повноважень і забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування.

Витрати на її діяльність передбачаються міським бюджетом. Формування, діяльність, компетенція і функції міської ради як органу самоврядування визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України, Статутом територіальної громади міста Скадовська, цим Регламентом.

1.2. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Сесія міської ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради. Порядок проведення, скликання чергової і позачергової сесій міської ради, призначення пленарних засідань міської ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень міської ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються цим Регламентом з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1.3. Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Пропозиції щодо питань на розгляд міської ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами міської ради, виконавчим комітетом міської ради, головою місцевої державної адміністрації, головами районної та обласної рад, загальними зборами громадян у порядку місцевої ініціативи.

1.4. Рішення міської ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території Скадовської міської територіальної громади органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території Скадовської міської територіальної громади.

Рішення міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо міською радою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

Рішення міської ради належним чином оформлюються, реєструються і зберігаються.

Рішення міської ради підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Проекти рішень міської ради оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти рішень оприлюднюються негайно після їх підготовки.

У рішеннях міської ради не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

Рішення міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1.5. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення міської ради, депутатів здійснює виконавчий комітет міської ради.

1.6. Процедурні питання, які не обговорені в цьому Регламенті, можуть вирішуватися міською радою по мірі їх виникнення у відповідності з діючим законодавством.

1.7. Для здійснення визначених чинним законодавством своїх функцій і повноважень міська рада створює виконавчий комітет, відділи, постійні комісії.

Апарат міської ради та її виконавчого комітету сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень шляхом забезпечення необхідними довідково-інформаційними, нормативно-правовими, офіційними матеріалами, організовує вивчення депутатами чинного законодавства, досвіду роботи інших рад, надає допомогу з правових питань, забезпечує необхідні умови для проведення звітів і зустрічей з виборцями.

 

2. Відкритість і гласність роботи міської ради

 

2.1. Пленарні засідання міської ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій міської ради є відкритими і гласними, крім випадків, встановлених законами України.

2.2. Відкритість засідань міської ради забезпечується шляхом вільного доступу представників засобів масової інформації, а також присутності запрошених осіб, почесних гостей і членів Скадовської міської територіальної громади у встановленому цим Регламентом порядку.

2.3. Гласність засідань міської ради забезпечується шляхом проведення у залі засідань фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням відповідних технічних засобів, з можливим транслюванням засідань по радіо і телебаченню, у мережі Інтернет, через гучномовці за межі будівлі міської ради, офіційного оприлюднення рішень міської ради шляхом обов’язкового розміщення на офіційному веб-сайті міської ради. Порядок офіційного оприлюднення рішень міської ради може встановлюватися окремим положенням, прийнятим міською радою у порядку, встановленому цим Регламентом.

2.4. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє про запрошених осіб, почесних гостей та присутніх членів Скадовської міської територіальної громади.

2.5. Місця для запрошених осіб, почесних гостей та присутніх членів Скадовської міської територіальної громади визначає секретаріат сесії.

2.5. Місця для депутатів міської ради відводяться у залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання міської ради особи, які не є її депутатами (за винятком спеціально уповноважених працівників), не повинні знаходитися у частині сесійної зали, що призначена для розміщення депутатів.

2.6. Закриті пленарні засідання міської ради для розгляду окремо визначених питань відповідно до законодавства України проводяться за рішенням міської ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу міської ради.

2.7. На закритому пленарному засіданні міської ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана міською радою необхідною.

2.8. Прийняття рішень та підготовка протоколу закритого пленарного засідання міської ради здійснюються у порядку, встановленому окремим рішенням міської ради у межах чинного законодавства України.

 

3. Формування структури міської ради

 

3.1. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування».

3.2. Міська рада на сесії обирає та затверджує такі основні органи та посадових осіб:

- секретаря міської ради;

- заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

- кількісний та персональний склад виконавчого комітету міської ради;

- секретаря виконавчого комітету міської ради;

- постійні комісії ради, їх голів і членів.

3.3. Формування, діяльність, компетенція і функції обраних основних органів міської ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Статутом територіальної громади міста Скадовська.

 

4. Постійні комісії міської ради

 

4.1. Постійні комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету.

Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень у складі голови, секретаря і членів комісії. Перелік постійних комісії та їх персональний склад затверджується на сесії міської ради. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

4.2. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується міською радою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики» щодо реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями міської ради.

Для здійснення контролю з конкретно визначених міською радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування, міська рада може створювати із числа депутатів тимчасові контрольні комісії. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. Діяльність тимчасової контрольної комісії проводиться у відповідності до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Статуту територіальної громади міста Скадовська та Положення про постійні комісії міської ради.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням міської ради, її голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

4.3. Постійні комісії у своїй роботі керуються Конституцією України, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом та Положенням про постійні комісії міської ради.

4.4. Визначення персонального складу комісій та обрання голів комісій проводиться шляхом домовленості між депутатами ради. Якщо більшість депутатів дійшли спільної думки, щодо єдиного списку кандидатур, то достатньо рішення міської ради прийнятого більшістю від її складу. Якщо не вдалося погодити єдиний список кандидатур то відбувається рейтингове голосування по всім кандидатурам запропонованим для включення у відповідні комісії. Обраними вважатимуться ті депутати, за яких подана найбільша кількість голосів. Якщо дві або більше кандидатур набрали однакову кількість голосів, то питання вирішується жеребкуванням, котре проводить міський голова.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

4.5. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

4.6. Засідання постійної комісії проводяться, як правило один раз на місяць, другого повного робочого тижня, але не пізніше ніж за 12 днів до сесії і воно є чинним, якщо на ньому присутні не менше половини членів комісії. Засідання комісії також скликається у разі необхідності.

Дату, час проведення засідання визначає голова комісії та інформує про це секретаря ради. Депутати запрошуються на засідання комісії та міської ради шляхом телефонограм. Текст телефонограм записується у книгу реєстрації телефонограм.

4.7. Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради, розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

4.8. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань. Постійні комісії вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді і виконавчому комітету органів, підприємств, організацій, установ комунальної власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в разі необхідності - на розгляд міської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради.

4.9. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

4.10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «про доступ до публічної інформації».

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

4.11. У міській раді створюються наступні постійні комісії:

- з питань соціально-економічного розвитку міста, планування та виконання бюджету, встановлення місцевих податків та зборів, інвестиційної політики та розвитку старостинських округів.

- з питань законності, запобігання корупції, захисту прав та свобод громадян, депутатської діяльності та етики (мандатна), дотримання Статуту територіальної громади міста Скадовська, Регламенту роботи міської ради та взаємодії з правоохоронними органами.

- з питань підприємництва та регуляторної політики, охорони навколишнього природного середовища, розвитку курортної зони та туризму.

- з питань житлово-комунального господарства, розвитку промисловості, транспорту, торгівлі, будівництва, архітектури та ефективного використання об'єктів комунальної власності.

- з питань з питань адміністративно-територіального устрою, врегулювання земельних відносин, планування території, природокористування, охорони пам'яток, розвитку сільського господарства.

- з питань організації та діяльності закладів і об'єктів гуманітарної сфери, по роботі з молоддю, проведенню культурно-масових та спортивних заходів.

  1.  Постійні комісії є підзвітними міській раді та відповідальними перед нею.

 

5. Форми діяльності міської ради

 

5.1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань міської ради, а також засідань постійних комісій міської ради.

5.2. Сесії міської ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

Для вирішення термінових питань скликаються позачергові сесії.

5.3. У випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія також може бути скликана секретарем міської ради.

5.4. Сесія повинна бути також скликана за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу міської ради, виконавчого комітету міської ради.

У разі якщо міський голова чи секретар міської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у пункті 6.4, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією міської ради.

5.5. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду

5.6. Пропозиції щодо питань на розгляд міської ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5.7. Розпорядження про скликання міської ради доводиться до відома депутатів міської ради та населення міста Скадовська через районну газету «Чорноморець» або місцеве телебачення не пізніше, як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії. Повідомлення депутатів ради та запрошених здійснюється також шляхом телефонограм із зазначенням часу скликання і місця проведення сесії. Розпорядження про скликання позачергової сесії видається не пізніше, ніж за день до сесії. Оголошення про скликання позачергової сесії через засоби масової інформації не передаються.

5.8. Сесія міської ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради.

5.9. Сесію міської ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - секретар міської ради. У випадку, передбаченому частиною восьмою статті 46 «Про місцеве самоврядування в Україні», сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради. При обговорені звіту міського голови або його особистого питання, засідання веде секретар ради або інший депутат за дорученням ради.

5.10. Протоколи міської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, у разі його відсутності - відповідно секретарем міської ради, а у випадку, передбаченому частинами сьомою та восьмою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування», - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

5.11. Депутат міської ради зобов’язаний бути присутнім на сесії ради та брати активну участь у її роботі. У разі неможливості прибути на сесію, депутат міської ради зобов’язаний повідомити про це міського голову або секретаря міської ради до початку роботи сесії (письмово, усно, по телефону).

5.12. У роботі сесії міської ради беруть участь запрошені. Список запрошених погоджується з міським головою. У засіданнях сесії міської ради беруть участь заступники міського голови по виконавчій діяльності, члени виконавчого комітету міської ради, керівники комунальних підприємств міської ради, інші запрошені особи.

5.13. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У разі необхідності, сесія міської ради може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

 

6. Підготовка сесії міської ради

 

6.1. Підготовка сесії міської ради проводиться у відповідності з планом підготовки сесії, який затверджується міським головою або секретарем міської ради. У випадку, коли сесія скликається депутатами міської ради або постійною комісією, за дорученням депутатів, план підготовки сесії затверджує один з депутатів. При проведенні позачергової сесії - план підготовки не затверджується.

6.2. Підготовка сесії здійснюється посадовими особами виконавчого комітету міської ради, постійними комісіями, секретарем міської ради.

6.3. Для вивчення, підготовки питань, розробки проектів рішень постійні комісії можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і фахівців.

6.4. За результатами вивчення, підготовки питання комісія, яка здійснювала його підготовку чи посадова особа виконавчого комітету міської ради, подає необхідні довідки, доповідні записки, заходи або пропозиції та проект рішення сесії який повинен вміщувати в собі аналіз обговорюваного питання, об’єктивну та принципову оцінку справ, чітко сформульовані завдання, строки виконання та конкретних виконавців, список осіб, яких необхідно запросити на сесію для розгляду цього питання.

6.5. Усі документи передаються спочатку секретарю ради до 7 числа кожного місяця, а секретар ради - голові постійної комісії для проведення засідання постійної комісії. За наслідками розгляду проектів рішень, постійна комісія готує свої висновки, рекомендації, складає протокол і передає його секретарю ради. Після проведення засідань постійних комісій міський голова видає розпорядження про скликання сесії міської ради.

 

7. Порядок денний сесії міської ради

 

7.1. Порядок денний сесії ради формує міський голова (особа, що виконує його повноваження) на підставі: календарного плану роботи міської ради, пропозицій міського голови, пропозицій постійних комісій, пропозицій депутатів міської ради, пропозицій виконавчого комітету міської ради, пропозицій голови районної державної адміністрації, пропозицій загальних зборів громадян.

До початку затвердження порядку денного сесії, посадові особи апарату виконавчого комітету міської ради інформують про виконання рішень, прийнятих на попередніх пленарних засіданнях міської ради

7.2. Секретар міської ради збирає пропозиції і завчасно передає їх на розгляд відповідних постійних комісій. На розгляд комісій передаються також звернення, клопотання та інша кореспонденція адресована раді та відповідним комісіям. Постійна комісія за власною ініціативою може внести до порядку денного сесії проекти рішень з цих питань.

7.3. Порядок денний сесії оголошується розпорядженням міського голови (особи, що виконує його повноваження) одночасно з розпорядженням про скликання сесії міської ради. У розпорядженні міський голова (особи, що виконує його повноваження) вказує лише питання попередньо розглянуті постійними комісіями згідно протоколів комісій. Виключення становлять питання «Різне».

7.4. Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджується на початку засідання сесії шляхом голосування простою більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

7.5. Голосування проводиться як по кожній пропозиції про зміну порядку денного, так і по черговості розгляду питань. Рішення приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

7.6. До порядку денного, до його затвердження, можуть бути внесені за пропозицією міського голови, постійних комісій міської ради, окремих депутатів питання «Різне», у випадках, коли:

- необхідно внести технічні, граматичні виправлення;

- у випадках виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законодавством, коли питання потребує негайного вирішення і депутати ознайомлені з усіма необхідними матеріалами не менше за одну добу.

7.7. У порядку денному кожної сесії міської ради передбачається час депутатських запитів, заяв, різного.

 

8. Організація роботи сесії міської ради

 

8.1. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед початком сесії, а також у ході сесії в міру її необхідності з інформуванням депутатів.

8.2. Головуючий на сесії оголошує кількість присутніх і відсутніх на сесії депутатів, а також про запрошених на сесію.

8.3. Регламент роботи сесії встановлюється радою. Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від числа депутатів присутніх на сесії.

8.4. Чергова сесія ради призначається, як правило на останню п’ятницю місяця, на 10:00 або 13:00 годину. Позачергова сесія призначається у виняткових випадках у будь-який день тижня та на будь-яку годину денного часу. До початку позачергової сесії проводиться спільне засідання постійних комісій. Протокол спільного засідання підписують голови постійних комісій, а у разі їх відсутності заступники або секретарі.

8.5. Під час сесії можуть встановлюватися перерви до 20 хвилин через 1,5 - 2 години роботи і година перерви на обід, якщо інше рішення не прийнято радою. Час для доповідей надається у межах до 30 хвилин, співдоповідей - до 15 хвилин, виступаючих в дебатах - до 7 хвилин, для повторних виступів, заяв, питань, пропозицій, довідок - до 3 хвилин. На кожній сесії відводиться до 1 години для виступів депутатів з різних питань, які передбачені порядком денним. В окремих випадках, за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на сесії, головуючий має право продовжити час конкретному виступаючому.

8.6. Головуючий на засіданні:

- надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затвердженій порядком денним та згідно з поданими секретаріатом сесії списками депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити;

- організовує обговорення питань;

- ставить на голосування проекти рішень, пропозиції, доповнення та зміни до них у порядку їх надходження;

- оголошує результати голосування;

- забезпечує порядок в залі засідань, не допускає виступів, які переривають виступаючого, доповідача;

- не допускає будь-який тиск на депутатів при обговорені питань з метою можливості зміни результатів голосування;

- повинен уникати реплік, коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій чи антипатій.

8.7. З метою забезпечення гласності, об’єктивності, відповідності законам України, даному регламенту на сесії утворюються робочі групи. Пропозиції по кількісному та персональному складу вносяться головуючим. Робочі групи вважаються обраними, якщо за них проголосувало більшість депутатів, присутніх на сесії.

8.8. Лічильна група. Обирається з числа депутатів для визначення і узагальнення результатів голосування на час сесії.

8.9. Секретаріат сесії обирається з числа депутатів для ведення протоколу засідання, розгляду та систематизації запитів, пропозицій депутатів, а також листів, заяв, телеграм, інших звернень які надходять на адресу сесії, інформування сесії по цих питаннях. Встановлює черговість виступаючих у залежності від часу подач записки депутатом на виступ. Дає роз’яснення депутатам з питань роботи сесії.

Пресс-група обирається з числа депутатів для підготовки матеріалів для ЗМІ, за результатами діяльності сесії і для висвітлення діяльності міської ради; матеріали по висвітленню діяльності сесії попередньо підписуються членами прес-групи

8.10. Юридична група обирається радою для правового забезпечення роботи сесії, дає консультації про відповідність запропонованих проектів рішень законодавчим актам України, консультує депутатів з правових питань. До складу юридичної групи входять депутати, а також можуть входити особи, які не є депутатами ради, фахівці юридичної справи.

8.11. Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії зобов’язані утримуватися від виявлення схвалення чи несхвалення, дотримуватися порядку, виконувати розпорядження головуючого, займають в залі тільки місця, відведені для запрошених. Особи, що не є депутатами, у випадках порушення встановленого порядку, можуть бути виведені з залу засідань розпорядженням головуючого.

8.12. Заяви про надання слова для виступу подаються депутатами на їм’я головуючого на сесії через секретаріат сесії. Головуючий може надавати слово для виступу і при усному звернені депутата. Головуючий на засіданні може надавати слово запрошеному для виступу в обговорені питання, що розглядається, при цьому депутати ради мають право на першочерговий виступ. Міський голова (чи особа, що виконує його повноваження) ради має право взяти слово для виступу в будь-який час з додержанням Регламенту. Депутат ради може виступати з одного і того питання не більше двох разів. Допускається право передачі права виступу на користь іншої особи. Слово для пропозицій, зауважень по порядку ведення сесії, для довідок, відповіді на питання і роз’яснень може бути надано головуючим поза чергою. У разі зауважень депутата щодо порушень регламенту, головуючий зобов’язаний надати йому слово поза чергою.

8.13. Виступаючий на сесії не повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати в своїй мові некоректні вислови, заклики до незаконних і насильницьких дій. Головуючий у цих випадках повинен попередити виступаючого. Після повторного попередження виступаючий позбавляється слова. Вказаним особам слово для повторного виступу не надається.

8.14. При розгляді радою питань про програму соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм, міський бюджет та звітів про їх виконання, можуть заслуховуватися співдоповіді і проводиться обговорення питань.

8.15. Обговорення питання, яке розглядає сесія, припиняється за рішенням ради. Після припинення дебатів доповідачі можуть виступати із заключним словом.

8.16. За рішенням міської ради розгляд питання порядку денного сесії в разі необхідності може бути перенесено на засідання постійної комісії міської ради, зняте з обговорення на доопрацювання. Про перенесення чи зняття питання порядку денного сесії секретар міської ради вносить відомості до протоколу сесії.

8.17. Міська рада може доручити відповідній комісії або декільком комісіям міської ради, посадовим особам виконавчого комітету міської ради розробити, відредагувати і внести на її розгляд остаточний проект рішення ради з питання, що розглядається, дати протокольне доручення посадовій особі органу місцевого самоврядування.

8.18. Для своїх виступів, оголошень, заяв, питань депутати і запрошені використовують трибуну сесії так і можуть виступати з місця.

8.19. Для автоматизації процесу проведення пленарних засідань сесій міської ради застосовується програмно-технічний комплекс системи електронного голосування. Голосування із застосуванням системи електронного голосування депутати здійснюють особисто під час пленарного засідання персональними електронними картками. Результати поіменного голосування можуть оприлюднюватись на офіційному веб-сайті міської ради. Результати інших голосувань видруковуються і видаються за вимогою голові лічильної комісії, керівникам депутатських груп і фракцій, головам постійних комісій, головуючому на засіданні, секретарю міської ради, секретаріату сесії.

8.20. Чергові та позачергові сесії проводяться у сесійній залі, яка обладнана системою аудіо та відео фіксації та дозволяє здійснювати перегляд сесії в режимі прямої трансляції через веб-камери, а також повну фіксацію сесії. Відразу після закінчення сесії але не пізніше трьох робочих днів, секретар міської ради зобов’язаний оприлюднити відеозапис цієї сесії на офіційному веб-сайті міської ради.

 

9. Підготовка, розгляд проектів та прийняття рішень міської ради

 

9.1. Проекти рішень разом із необхідними документами вносяться на розгляд постійної комісії, міської ради посадовими особами апарату виконавчого комітету - посадовими особами, депутатами, постійною комісією, які брали участь у їх розробці. До проектів рішень, які на засіданнях постійних комісій викликали спір, або необхідність отримати додаткові роз’яснення, юристи апарату виконавчого комітету міської ради надають письмові юридичні висновки щодо відповідності проектів вимогам чинного законодавства. Спеціалісти фінансово-господарського відділу виконавчого комітету надають письмові обґрунтування щодо доцільності продажу або оренди земельних ділянок, ефективності використання об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Скадовська, об’єктів спільної власності територіальних громад Скадовського району. На зворотній стороні останньої сторінки проекту рішення підписуються посадова особа апарату виконавчого комітету міської ради, чи депутат міської ради, який готував проект рішення, погоджуються з заступником міського голови, що координує питання, секретарем міської ради, юристом апарату виконавчого комітету міської ради та, за необхідності, керівником відповідного структурного підрозділу виконавчого комітету міської ради.

Усі проекти рішень з питань планування, використання бюджетних коштів в обов’язковому порядку візуються відповідним заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальником фінансово-господарського відділу виконавчого комітету міської ради. Проект рішення розроблений (доопрацьований) постійною комісією підписується її головою.

Додатки до рішень підписуються заступниками міського голови, керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, секретарем міської ради, відповідно до функціональних обов’язків яких відносяться питання, що розглядаються.

Якщо проект рішення поданий з порушенням вимог, зазначених у цьому Регламенті, або він потребує докорінної переробки, секретар міської ради повертає його на доопрацювання з установленням терміну повторного подання.

Якщо в процесі доопрацювання до проекту рішення внесені суттєві зміни, то він погоджується повторно. Виконавці проектів рішень беруть участь у всіх стадіях їх обговорення та прийняття.

9.2. Погоджені проекти рішень ради, додатки до них, інформації та довідки подаються секретареві ради не пізніше 7-го числа кожного місяця.

9.3. Відповідальність за якість підготовки проектів рішень та документів, дотримання термінів їх подання покладається особисто на посадових осіб апарату виконавчого комітету міської ради, які є його авторами, а також на заступників міського голови, згідно з розподілом обов’язків, юриста апарату виконавчого комітету міської ради.

9.4. Проекти рішень, поправки, уточнення заносяться до протоколу засідання постійної комісії, який передається секретарю міської ради після засідання комісії.

9.5. При необхідності внесення об’ємних за змістом та текстом доповнень, змін, уточнень до проекту рішення, під час його обговорення на сесії, депутат робить це виключно в письмовій формі та передає до секретаріату сесії, в інших випадках - усно.

9.6. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення питання більшістю депутатів від загального складу міської ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом. Рішення міської ради доводяться до виконавців, а в разі необхідності населенню не пізніше, ніж на 15 робочий день після проведення сесії.

Рішення, що є регуляторними актами оприлюднюються через офіційний сайт міської ради або газету «Чорноморець».

9.7. Рішення, прийняті на пленарному засіданні міської ради, у ході обговорення яких були зроблені зауваження, внесені доповнення та зміни, протягом двох робочих днів після засідання ради остаточно редагуються відповідними посадовими особами виконавчого комітету міської ради чи депутатами. На зворотній стороні останньої сторінки рішення підписується посадовою особою апарату виконавчого комітету міської ради чи депутатом, який готував проект рішення, погоджується з заступником міського голови, що координує відповідне питання, секретарем ради, юристом апарату виконавчого комітету міської ради та керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради у, згідно посадових обов’язків. Після погодження рішення передаються секретарю міської ради для підпису міським головою. Копії прийнятих рішень або витяги з них, не пізніше десяти робочих днів з дати прийняття рішення, надаються керівнику підрозділу з питань організаційно-кадрового забезпечення виконавчого комітету міської ради для надання заявникам та зацікавленим особам. Рішення та витяги з них знаходяться у керівника підрозділу з питань організаційно-кадрового забезпечення виконавчого комітету міської ради до 20 числа кожного наступного місяця. Якщо до вказаного періоду зацікавлені особи та заявники не звернулися за отриманням цих рішень, керівник підрозділу з питань організаційно-кадрового забезпечення виконавчого комітету міської ради відправляє їх рекомендованим листом поштою, про що робить відмітку у журналі «Розсилка рішень».

9.8. Кожне рішення має свій номер і дату його прийняття. Нумерація рішень міської ради ведеться від № 1 за наростанням протягом скликання.

9.9. Рішення міської ради, які носять загальнообов’язковий характер, доводяться до відома населення, шляхом їх оприлюднення в засобах масової інформації.

9.10. На вимогу заявника йому надається завірена гербовою печаткою копія або витяг з рішення міської ради секретарем міської ради.

9.11. Рішення міської ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

9.12. Рішення міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

10. Види голосування і процедури прийняття рішень міської ради

 

10.1. Рішення міської ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті міської ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії міської ради.

При внесенні більш як двох альтернативних проектів або пропозицій, за рішенням міської ради проводиться рейтингове або двотурове голосування в порядку їх надходження.

10.2. Процедура для прийняття рішення міської ради включає в себе доповідь (повідомлення), питання, відповіді на них, дебати, за необхідності, заключний виступ доповідача, формулювання рішення та його альтернатив, які вносяться на голосування, зауваження по процедурі по кожній альтернативі. Якщо пропозиція головуючого на сесії або іншого депутата по цій процедурі не викликає заперечень, голосування може не проводитись. При проведені відкритого поіменного голосування підрахування голосів доручається лічильній групі депутатів, склад якої назначається сесією.

10.3. Перед початком відкритого поіменного голосування головуючий вказує кількість пропозицій, узагальнює чи уточнює формулювання, нагадує, якою більшістю голосів депутатів може бути прийнято рішення. Голосування проводиться шляхом підняття руки.

10.3.1. Відкрите поіменне голосування проводиться за допомогою електронної системи з фіксацією результатів голосування з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного депутата. На вимогу депутатів результати голосування можуть висвітлюватися на інформаційному табло електронної системи в залі засідань.

10.3.2. Шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи).

10.3.3. Шляхом подачі бюлетенів у порядку, встановленому цим Регламентом.

10.3.4. Після закінчення кожного голосування за допомогою електронної системи його результати висвітлюються на інформаційному табло електронної системи в залі засідань та оголошуються головуючим.

10.4. Для проведення таємного голосування і визначення результатів, сесія міської ради обирає відкритим поіменним голосуванням лічильну комісію. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії. Час і місце голосування, порядок його проведення, форма бюлетенів встановлюється лічильною комісією. Бюлетені для таємного голосування видають члени лічильної комісії у відповідності зі списками депутатів. Результати таємного голосування оформляються протоколами лічильної комісії, які підлягають затвердженню на сесії відкритим поіменним голосуванням.

10.5. Після підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

10.6. В усіх видах голосування депутат зобов’язаний здійснити своє право на голосування. Депутати, відсутні на голосуванні, не мають права подати свій голос пізніше.

10.7. Повторне голосування проводиться тільки у випадку виявлення помилок у порядку голосування і проводиться за рішенням сесії міської ради.

10.8. Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиція обговорюється і виноситься на голосування окремо, якщо на цьому наполягає депутат.

10.9. Після оголошення про голосування слово для обговорення не надається, за винятком пропозицій про порядок проведення даного голосування.

10.10. Якщо під час визначення результатів голосування від депутата надходить заява в усній формі про збій в роботі пульта, лічильна група враховує оголошену особисту позицію депутата при підрахунку та узагальненні голосів по даному рішенні чи пропозиції (про що зазначається в протоколі сесії).

 

11. Прийняття і зміни Регламенту. Відповідальність за його порушення

 

11.1. Даний Регламент приймається, доповнюється і змінюється більшістю голосів від загального складу депутатів міської ради.

11.2. Будь яка зміна Регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

11.3. Зауваження щодо порушення Регламенту береться до відома головуючим на засіданні невідкладно. Всі порушення регламенту оголошують на сесії із зазначенням осіб, які допустили ці порушення.

11.4. Неодноразове порушення регламенту депутатом є підставою позбавлення його права на виступ по розгляду з того чи іншого питання. Це рішення може прийняти головуючий або міська рада.

11.5. Міський голова, секретар, депутат міської ради, бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень міською радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання міської ради, на якому розглядається відповідне питання.

Здійснення контролю за дотриманням вимог абзацу першого пункту 12.5, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену міською радою.

 

12. Матеріальне забезпечення діяльності міської ради та депутатів

 

12.1. Майновий комплекс, необхідний для забезпечення діяльності міської ради та її органів, визначається міською радою із складу комунальної власності Скадовської міської територіальної громади за поданням міського голови.

12.2. Фінансове забезпечення діяльності міської ради і її органів забезпечується за рахунок міського бюджету.

12.3. У випадку, якщо депутат направляється у відрядження за розпорядженням міського голови, рішенням ради або постійної комісії він отримує відшкодування в межах передбачених для посадових осіб органів місцевого самоврядування.

12.4. Для здійснення депутатських повноважень депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодування йому середнього заробітку за основним місцем роботи за рахунок місцевого бюджету, якщо дані витрати передбачені при прийняті бюджету.

12.5. Ніхто не має права обмежувати повноваження депутата міської ради. Депутату міської ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації його прав і обов’язків, визначених Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом.

 

 

 

Міський голова                                                                                           О.Ю. ЯКОВЛЄВ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора